torsdag 3. mai 2012

Nasjonen Norge – Hvor står vi?


Nasjonen Norge – Hvor står vi?

Rikets krise - Om prioritering av PENGER eller MENNESKELIG VERDIER som grunnlag for personlig og nasjonal moral og etikk

Kampanjen for å verne om grunnloven ved en appell til Kongen har et mangfold av sammensatte årsaker. ”Frihet” og ”menneskelig verdier” er de begrepene som best beskriver essensen av de mange detaljene.


Den 8, og 17, mai er begge viktig merkedager i Norge der ”frihet” er satt i fokus - frigjøring fra Tysk okkupasjon og frigjøring og selvstendiggjøring av Norge. Den Norske Kongen har en selvfølgelig og sentral symbolsk plass ved  disse høytidene. Den Norske Grunnloven er landets overordnet lovverk. Det vil si at alle andre lover er underlagt denne. Kongen er også Grunnlovens høyeste beskytter. Derfor er den Norske Kongen og ikke Statsministeren en ledende person ved disse viktige merkedagene.

Lojaliteten til Grunnloven er et stillingskrav til embetsmenn

Den Norske Regjeringen, Stortingsrepresentanter, Dommerstanden, Politiet og Militæret er til en hver tid forpliktet til å følge Grunnloven. Som folkevalgte tjenestemenn og kvinner skal de tjene det norske folket og ikke sine egne interesser. Den Norske Grunnloven pålegger at stillingen som Embedsmann i Norge krever en eds erklæring til Kongeriket og Grunnloven. Det er for å sikre etisk og moralsk tjeneste til det norske folket og fedrelandet som en helhet.

Status rundt disse forholdene i dag er at disse prinsippene har blitt tilsidesatt, ”glemt” og utvannet der de trenger å være ufravikelig. Dette beskriver et styringssystem som, i sakte kino, har gått fra å være etter Grunnlovsprinsipper - til korporative/økonomiske interesser – særlig etter oljerikdommen kom til landet. Den korporative filosofien er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget for nåtidens, så vel som fremtidens generasjoner.

Dagens virkelighet er at globale, korporative interesser har større makt og innflytelse enn Grunnloven. Situasjonen fører til en progressiv nedbryting av menneskelig verdier og brudd på menneske rettigheter. Det som er bra for ”økonomien” er blitt mer viktig enn hva som er bra for befolkningen. Denne situasjonen er ikke unik for Norge. Den korporative tankegangen har resten av verdens befolkning i sitt faste grep.

I dag kan den jevne norske samfunnsborger si med hånden på hjertet at, ”Ja, Alt handler bare om penger og økonomi”! Hva har skjedd med oss?

Hva er egentlig ”verdifullt” i livet?

Grunnlaget for menneskets oppfatning av hva som er “viktig” i livet har gjennom vår kulturhistoriske fortid alltid vært delt mellom to motpoler som konkurrer om dominans. ”Menneskelige” og ”økonomiske” verdier er en enkel måte å forstå disse motpolene på. Debatten mellom ulike politiske partier og filosofier profilerer seg som forsøk på å finne en form for balanse eller ”rett vei å gå”. Ingen av disse ulike  høyre/venstre retninger eller” ismer” lykkes med å løse denne konflikten.

I dag foreligger det tilstrekkelig med globale erfaringer for si at vi må tenke nytt og stille fundamentale spørsmål for å finne løsninger til et problem som mange i dag betrakter som håpløs. Situasjonen er meget forsterket ved hemmelighold og undertrykkelse av faktiske forhold. Kun når folket har tilgang til informert fri vilje kan de være i stand til å lede seg selv på en vellykket måte.

Hva er Menneskelige verdier? Disse er direkte tilknyttet menneskets følelsesliv. Alle mennesker har et felles sett med emosjonelle ønsker og behov. Intellektet i denne sammenhengen er en verdifull tjener, men en uegnet hersker. Alle mennesker søker etter veien til langsiktig, bærekraftig glede i livets reise. Menneskets største ressurser er sine emosjoner. Gode løsninger får man aldri før en bruker tanker og følelser i lag med hverandre.

Mennesket søker frihet til å leve ut sine medfødte ønsker og behov etter beste evne, helst i samspill med den ”gildene regelen”. Vi lever med et hierarki av eksterne behov – overlevelse, trygghet, sosial tilhørighet og anerkjennelse. Dernest begynner reisen med indre styrte behov assosiert med selvrealisering. Prosessen som kalles selvrealisering fremmes mest når vi lever fra innsiden ut i et understøttende ytre miljø.

Vår søken etter glede og selvrealisering er knyttet til muligheten og retten til å søke disse godene. Disse er tydeliggjort i FNs ”The Universal Declaration of Human Rights”. Den første posten i rekken av disse rettighetene tilsier at alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er skapt med forstand og samvittighet og bør handle mot hverandre i ånden av broderskap. Den Norske Grunnloven sikrer disse rettighetene direkte, selv om de ikke er spesifiserte i dag.

Hva er ”penger”?  I dag er ”penger” laget av nasjonale og private banker. Når du mottar penger fra banken, mottar du et debet. Med unntak av Muslimske økonomiske systemer, er renter på debet noe som fører til at det alltid er et større og økende krav til banken enn det er penger i samfunnet. I tillegg driver banker i store deler av verden med et ”fiat” penge system – noe som tilsier at banken låner ut mer penger enn det de har av verdier i banken. I dag er normen på generell basis et forhold 1:10.

Situasjonen er skapt for å igangsette og vedlikeholde en konkurranseholdning mellom mennesker når det gjelder penger. I denne konkurransen er mennesker dømt til å være langsiktig gjeldsslaver. Selvrealisering er det få som når, og selv ”eliten” sitter fast i jakten på ekstern status. Det store flertallet må nøye seg med å sikre overlevelse, ekstern trygghet og sosial tilhørighet i livets ”løp”.  

Jo mer vi må konkurrere for penger som en begrenset ”ressurs”, desto mer forsvinner våre felles menneskelige verdier og samhold. Fordi det er en konkurransefordel å begrense fri flyt av informasjon, lider de fleste av underernæring på sannheten, ekte innsikt og kunnskap om sine medfødte potensialer.

Natur og menneskeressurser brukes i dag for å tjene penger istedenfor å hjelpe hverandre oppnå et høyest mulig nivå av personlig og kollektiv prestasjon. Når verdien av penger betyr mer enn mennesket, blir det alltid slik. Det forringer intelligens, vitenskap og den teknologiske utviklingen. Istedenfor sitter vi igjen med et forbruks samfunn som får et stort problem med sitt eget søppel. Det korporative systemet ser ingen problemer med ødeleggelser av naturen, kollektive ressurser eller andres søken etter et meningsfullt liv. Korporative styringssystemer er også assosiert med hemmelighold, kontroll, overvåkning, utallig regler og lover som generer penger for seg selv, for å sikre sin plass øverst på makt pyramiden.

Den korporative modellen strider med Grunnlovens prinsipper. Eksisterende påberopelse av ”elitens” krav på hva som er rett, galt, sant og usant bare er et tankevirus som har til hensikt å bevare deres status på bekostning av folket. Heldigvis eksisterer alternative informasjonskilder som avkler deres autoritære myndighet for det bedrageriet det faktisk er.

Din evne til å ivareta dine egne beste langsiktige menneskelig interesser, står på spill i konkurranse mot dagens form for økonomiske interesser. I dag er dine menneskerettigheter utslettet av nasjonale og multinasjonale regelverk som fremmer økt konkurranse, overvåking og kontroll over ditt liv. Multinasjonale avtaler som forringer nasjonal og personlig suverenitet har for lenge siden gjort sin entré i din og min hverdag. Multinasjonale avtaler styrer bruk av Norges militære ressurser til korporativ overtakelse av andre lands økonomi og naturressurser. Alle disse avtalene er grove brudd på Grunnloven.

Norges befolkning trenger å ta et valg og vise sin støtte til det


Bare Kongen kan gjøre krav på endring av den korporative styringsformen etter Grunnloven. Eventuelle demokratiske endringer i den eksisterende Grunnloven kan bare utarbeides på en intelligent måte av en befolkning som er informert om sannheten rundt sin egen faktisk identitet, evner og potensiale. Det finnes faktisk gode løsninger. Penger er tross alt bare et symbol. Menneskeverdier er derimot reale.

Massemedia er til stor grad under kontroll av korporative styringsformer. Det vil si at den informasjonen du får herfra tjener først og fremst vedlikehold av maktforhold og økonomiske interesser -  ikke dine behov for å være informert om sannheten. Det gjør situasjonen enda mer prekær da en stor andel nordmenn er godt informert når det gjelder reklame, verdiløs underholdning og propaganda mens de er dårlig informert når det gjelder sannheten om seg selv, sitt land og globale forhold.

Kongen må ha ryggdekning fra det norske folket før han kan bruke sin konstitusjonelle rett som Grunnloven tillater, når situasjonen krever det. Grove kriminelle handlinger blir utført i dag mot det norske folket så vel som andre nasjoner i den korporative ”lovens” navn. Skal det hete NORGE AS, eller nasjonen Norge? Dersom du synes at eksisterende forhold ikke er til å leve med, bør du vise din støtte ved å undertegne oppropet og gjøre deg kjent med de faktiske omstendigheter du lever i.

1 kommentar: